TIN TỨC

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Vào ngày 20-04-2017, Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội diễn ra dưới sự chủ trì của đoàn chủ tọa gồm có: Ông Trương Đức Hùng (Chủ tịch HĐQT), ông Quảng Văn Viết Cương (Thành viên HĐQT), bà Châu Thị Vân (Trưởng Ban Kiểm soát), Ông Nguyễn Hồng Tuyên (Tổng Giám đốc), bà Nguyễn Thị Thúy Vân (Phó Tổng Giám đốc – kiêm Kế toán trưởng).

Bà Châu Thị Vân thông qua báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động năm 2017.

Ông Trương Đức Hùng báo cáo về hoạt động năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT.

Ông Quảng Văn Viết Cương báo cáo các tờ trình HĐQT trình ĐHCD.

Ông Nguyễn Hồng Tuyên báo cáo về hoạt động năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội đã tổng kết hoạt động năm 2016, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.

Đại hội cổ đông Becamex ACC kết thúc thành công tốt đẹp, các báo cáo và tờ trình điều được thông qua với tỷ lệ 100%..

Scroll to Top