TIN TỨC

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Vào ngày 23-04-2018, Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.

Đoàn chủ tọa.

Đại hội diễn ra dưới sự chủ trì của đoàn chủ tọa gồm có: Ông Trương Đức Hùng (Chủ tịch HĐQT), ông Quảng Văn Viết Cương (Thành viên HĐQT), bà Châu Thị Vân (Trưởng Ban Kiểm soát), Ông Nguyễn Hồng Tuyên (Tổng Giám đốc), bà Nguyễn Thị Thúy Vân (Phó Tổng Giám đốc – kiêm Kế toán trưởng).

Đại hội đã tổng kết hoạt động năm 2017, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023), cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.

 

Ông Nguyễn Hồng Tuyên báo cáo về hoạt động năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Hồng Tuyên báo cáo về hoạt động năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc.

Ông Trương Đức Hùng báo cáo về hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT.

Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

Tri ân đóng góp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II

Tri ân đóng góp của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II

Chúc mừng Ông Huỳnh Tấn An làm thành viên mới trong HĐQT nhiệm kỳ III

Chúc mừng Bà Phan Thị Thanh làm thành viên mới trong BKS nhiệm kỳ III

 

Đại hội cổ đông Becamex ACC kết thúc thành công tốt đẹp, các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ 100%..

Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

Bình luận

Scroll to Top