TIN TỨC

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Vào ngày 02-04-2019, Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội diễn ra dưới sự chủ trì của đoàn chủ tọa gồm có: Ông Quảng Văn Viết Cương (Chủ tịch HĐQT), Bà Nguyễn Thị Thùy Dương (Trưởng Ban Kiểm soát), Ông Nguyễn Hồng Tuyên (Tổng Giám đốc)Đại hội đã tổng kết hoạt động năm 2018, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023), cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.

Nội dung buổi Đại hội cổ đông thường niên 2019

Ông Nguyễn Hồng Tuyên báo cáo về  tình hình hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.

Ông Quảng Văn Viết Cương báo cáo về hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.

Ông Quảng Văn Viết Cương báo cáo về hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.

Cổ đông phát biếu ý kiến

Chủ tọa đoàn giải đáp thắc mắc của cổ đông

Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung nghị quyết trong Đại hội

Hội đồng Quản trị mới ra mắt Đại hội

Ông Phạm Xuân Phương (Chủ tịch HĐQT) và ông Trương Văn Nghĩa (Trưởng Ban kiểm soát) thay mặt HĐQT và BKS lên tặng quà tri ân tới các thành viên HĐQT và BKS cũ.

Bà Trịnh Thị Ngận (Thư ký Đại hội) lên đọc biên bản Đại hội trước khi bế mạc.

Đại hội cổ đông Becamex ACC kết thúc thành công tốt đẹp, các báo cáo và tờ trình đều được thông qua..

Bình luận

Scroll to Top